මෛත්‍රීයි මහින්දයි එකට
( . . ) 2017-12-07 17:27:30
Comments - 3       Views - 4237

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හා හිටපු ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අමාත්‍ය ලක්ෂමන් යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ පුත් පසඳ යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ විවාහ උත්සවයේදී එකිනෙකා හමුවූය. ඔවුන් යාබඳ අසුන්වල වාඩි වී සිටියේය. විවාහයේ සාක්ෂිකරුවන් ලෙස අත්සන් කළේ හිටපු ජනපතිවරයා හා වත්මන් ජනපතිවරයායි.

image_6fbf03107c image_a5b9be425d image_dcbd201263 image_e57b3331f7 image_fbcee2d5fa

මෛත්‍රීයි මහින්දයි එකට සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (3)
Posted by lion on (2017-12-07 19:41:28)

To have a wedding in this hotel you need millions of money, If you add the earning of this vagabond after coming to politics you will not get this figure which he spent on this weeding. This is how these rouges fleece this country out of its wealth. They should be hang in public

Posted by anura on (2017-12-09 01:41:04)

Exactly, most SriLankans are real idiots. MR and My3 are all same. Just play their political game surrounded by corrupt politicians to meet their ends. Country should look for new leadership material, not the recycled types. Enough is enough of this joke.

Posted by makka on (2017-12-07 07:24:19)

And supporters of MR and My3 are killing each other outside the hotel. Most Sri Lankas are plain idiots.

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :