මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට පැමිණිලි කරනවානම්
( එච්.අයි.තුෂාර ) 2015-01-07 17:33:55
Comments - 0       Views - 991

ජනාධිපතිවරණයට අදාළව ඡන්ද විමසීම් සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට සිදුකරන සියලුම පැමිණිලි මෙම අංකවලට දැනුම්දිය හැකිය.

කොළඹ/ගම්පහ/කළුතර - දු.අංක 0112073816,0112- 073817, ෆැක්ස් අංක - 0112 073800,0112073801

මහනුවර/මාතලේ/නුවරඑළිය - දු.අංක 0112073818,0112 073819, ෆැක්ස් අංක - 0112073802,0112 –073803

ගාල්ල/මාතර/හම්බන්තොට - දු.අංක 0112- 073820,0112073821,ෆැක්ස් අංකය - 0112 073804, 0112073805

යාපනය/කිලිනොච්චිය/මන්නාරම/වවුනියා/මුලතිව්- දු.අංක 0112073822, 0112073823,ෆැක්ස් අංකය - 0112 073806, 0112 073807

මඩකලපුව/දිගාමඩුල්ල/ත්‍රිකුණාමලය - දු.අංක 0112- 073824,ෆැක්ස් අංක - 0112 073808, 0112073809

කුරුණෑගල/පුත්තලම - දු.අංක 0112073825, 0112073826,ෆැක්ස් අංක 0112073810, 0112073811

අනුරාධපුර/පොළොන්නරුව - දු.අංක 0112073827,ෆැක්ස් අංක - 0112073812, 0112073813

බදුල්ල/මොනරාගල - දු.අංක 0112073828, 0112073829, ෆැක්ස් අංක 0112 073814, 0112073815

රත්නපුර/කෑගල්ල - දු.අංක 0112877636,0112877643,ෆැක්ස් අංක 0112877626,0112877644

මීට අමතරව දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරීන්ට සිදුකරන සියලුම පැමිණිලි මෙම අංක වෙත  ලබාදිය  හැකි බවද මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

දිස්ත්‍රික් පැමිණිලි විමර්ශන මධ්‍යස්ථානය දුරකථන ෆැක්ස්

කොළඹ 0113883149         0112369142

ගම්පහ 0333 341263              0332222 272

කළුතර 0343747009              0342221522

මහනුවර       0812236762       0812236762

මාතලේ 0662226673       0662222413

නුවරඑළිය 0523056984   0522222648

ගාල්ල 0913099018           0912226018

මාතර 0413041800           0412222435

හම්බන්තොට 0473470108     0472256107

යාපනය 0213207443              0212228002

කිලිනොච්චිය 0212283830      0212060818

මන්නාරම 0232222203           0232223232

වවුනියා 0242222311        0242220793

මුලතිව් 0213204354        0212290037

මඩකලපුව 0653065298   0652226874

අම්පාර 0632223553        0632223553

ත්‍රිකුණාමලය 0263207171 0262050848

කුරුණෑගල 0373611203  0372224976

පුත්තලම 0323021059            0322265934

අනුරාධපුරය 0252224227      0252224227

පොළොන්නරුව 0272226217  0272 226217

බදුල්ල 0552224414     0552224414

මොනරාගල 0553593884  0552276245

රත්නපුර 0452222236             0452222236

කෑගල්ල 0352231894             0352231659

මෙම සියලුම දුරකථන අංක හෙට (08දා) උදෑසන 6.30 සිට ක්‍රියාත්මක බවද මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කරයි.

      

 

මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට පැමිණිලි කරනවානම් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :