ක්‍රිකට් ආයතනය ඉතිහාසයේ ඉහළම ආදායම වාර්තා කරයි
( රුවන් කාශ්‍යප ) 2018-05-16 21:05:30
Comments - 0       Views - 995

2017 වසරේදී ක්‍රිකට් ආයතනය රුපියල් බිලියන 6ක ආදායමක් උපයා ඇති බවත් එය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඉතිහාසයේ වාර්තා කළ ඉහළ ආදායම බවත් ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

එය 2017 වසර හා සැසඳීමේදී 100%ක වර්ධනයක් බවද ක්‍රිකට් ආයතය පවසයි.

ක්‍රිකට් ආයතනය 2017 වසරේදී රුපියල් බිලියන 2.12ක ශුද්ධ ලාභයක් උපයා ඇති අතර එය පසුගිය 2016 වසර හා සැසඳීමේ 33 ගුණයක වැඩිවීමක් බවද ක්‍රිකට් ආයතනය පවසයි.

එසේම වසර 8කට පසුව ක්‍රිකට් ආයතනයේ ද්‍රවශීලතාව (ශුද්ධ ජංගම වත්කම්) රුපියල් බිලියන 1.97ක අතිරික්තයක් වාර්තාකර ඇති බවත් එම නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

එසේම ක්‍රිකට් ආයතනනයේ සමස්ත වගකීම 2015/12/31 දිනට රුපියල් බිලියන 4ක්වූ බවත් 2017 වනවිට එය රුපියල් බිලියන 1.3ක් දක්වා අඩු කරගැනිමට හැකිවූ බවත් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දක්වයි.

SLC-President-handing-over-SLC's-Audited-Annual-Accounts-to-Hon-Sports-Minister-(2)

 

 

 

ක්‍රිකට් ආයතනය ඉතිහාසයේ ඉහළම ආදායම වාර්තා කරයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :