ලංගම සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි
( . . ) 2018-05-16 13:39:09
Comments - 1       Views - 451

පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් විසින් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත හෙයින් ලංගම රියදුරන්ගේ, කොන්දොස්තරවරුන්ගේ  හා කාර්මිකයන්ගේ සියලු නිවාඩු අවලංගු කිරීමට ලංගම පාලනාධිකාරිය තීරණය කර ඇත.

බස් ගාස්තු වැඩිවීමක් ඉල්ලා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. පෞද්ගලික බස් රථ වර්ජනය අවසන් වන තෙක් ලංගම නිවාඩු අවලංගු කර තිබේ.

z_p01-SLTB

 

ලංගම සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by Ruwan on (2018-05-16 05:25:11)

Hi Pujitha, deploy the police petrol to safeguard the buses and the passengers during the strike. These IDIOTS now knew that SLTB work force and the buses are well enough to cater the much needed transport of this country. PASSENGERS, please give your TOP PRIORITY for the SLTB transportation after completion of the STRIKE for a better transport sector in future. Then only these IDIOTS will learn a lesson from the people of this country.

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :