ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්
( . . ) 2018-02-13 07:59:50
Comments - 0       Views - 612

ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉහළට හා පහළට ගමන් ගන්නා සියලුම දුම්රිය ප්‍රමාද වී ධාවනය වන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

ගම්පහ හා වේයන්ගොඩ දුම්රිය ස්ථාන අතර තනි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය වන බැවින් මෙසේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුවෙයි.

main

ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :