රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ලට ලක්ෂ 660ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක්
( . . ) 2017-12-07 11:47:58
Comments - 1       Views - 719

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් කුලියට ගත්තත් මෙතෙක් භාවිතයට ගෙන නොමැති රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ලට බදු කුලී සහ පළාත් පාලන බදු ඇතුළු වියදම් සඳහා රුපියල් 6,60,40,000 ක මුදලක් ලබාගැනීම සඳහාවන පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත. සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය. 

1

රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ලට ලක්ෂ 660ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by Sanath on (2017-12-07 01:04:26)

What a waste of public money. It appears that those responsible are just keeping quiet. Wonder whether there is a sinister deal behind these huge payments.

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :