වනජීවි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට මාරුවක්
( . . ) 2017-12-07 11:50:43
Comments - 0       Views - 587

තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යංශ ලේකම්වරා විශේෂ කාර්යය භාර අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ලෙස පත්කර තිබේ. විශේෂ කාර්යයභාර අමාත්‍යංශයේ තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යංශයට පත් කර ඇත.

full3081

වනජීවි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට මාරුවක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :