ගුවන්තොටුපොළ කාක්කන්ට වැට
( . . ) 2017-12-07 11:26:15
Comments - 1       Views - 874

ගුවන්තොටුපොළ තුළ මේ වනවිට සිදුවන අනවසර තැරැව් කටයුතු වැළැක්වීමට අවශ්‍ය නීති පැනවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

මෙහි පොදු පරිශ්‍රයෙහි අනවසරයෙන් ගැවසෙන විවිධ තැරුව්කරුවන් හේතුවෙන් ගුවන් මගීන් මුහුණදෙන දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගෙන එම තත්ත්වය පාලනය කිරීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ගුවන්තොටුපොළ තුළ තැරැව් කටයුතු සිදු  කිරීම හා අනවසර පුද්ගලයන් විසින් ගුවන්තොටුපොළ තුළදී වාහනවලට බඩු පැටවීම වැළැක්වීමට අදාළව 2010 අංක 14 දරන සිවිල් ගුවන් සේවා පනත සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

tzoo.hd_.22878.0.340449.getty_airplane-955x480

 

ගුවන්තොටුපොළ කාක්කන්ට වැට සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by Perera on (2017-12-07 00:55:54)

Belt attendance and porter service should not ask for money. Recently my language was not on the belt when I ask belt attendance he found it and pass me then asked for a tip. It is really a bad habit and pleases stoped. Porter service should be regularised, if you need porter service, there should be a place to go and order it. Otherwise, this is really very unpleasant experience in the airport.

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :