විශ්වවිද්‍යාල තුළ නව තාක්ෂණ පීඨ 7ක් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර
( ෂෙහානි දිල්රුක්ෂිකා ) 2017-11-09 17:21:39
Comments - 0       Views - 703
  • විශ්වවිද්‍යාල තුළ නව තාක්ෂණ පීඨ 7ක් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර.
  • රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ නාවික කටයුතු පිළිබඳ පීඨයක් රු.බි.250ක් වියදමින් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගැනීමට නියමිතය.
  • පේටන්ට් බලපත්‍ර හා සමාගම් කොටස් ලබා ගැනීම සඳහා ගැටලුවක් වන අදාළ විශ්වවිද්‍යාලවලට අදාළ අණපනත් සංශෝධනයට පියවර ගැනේ.
  • මහපොළ ශිෂ්‍යත්වය තෝරා ගැනීමට සඳහා වැටුප් නිර්ණායක ලක්ෂ 3 සිට 5 දක්වා ඉහළට.
  • ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාංගණ 10ට ආරම්භ කිරීමට රු.බි. 100 වෙන් කෙරේ.
  • විනාශ වී ඇති මාතලේ හොකී ක්‍රීඩාංගණය ප්‍රතිසංස්කරණයට මි.400ක් වෙන් කෙරේ.
  • බියගම මලල ක්‍රීඩා ඇකඩමියක් හා පාසලක් ඇරඹීමට රු.මි. 1500ක් වෙන්කෙරේ.
  • සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණය ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට සකස් කිරීමට රු.මි. 1500 මුදල් වෙන් කෙරේ. (ධාවන පථය ආදී)
  • ක්‍රීඩා සපත්තු සඳහා ආනයනික තීරුබද්ද ඉවත් කෙරේ.
විශ්වවිද්‍යාල තුළ නව තාක්ෂණ පීඨ 7ක් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :