මහින්දට නඩු දාන්න පුළුවන්
( චාමර සම්පත් ) 2017-09-13 18:10:10
Comments - 2       Views - 1009

මහින්දට නඩු දාන්න පුළුවන් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (2)
Posted by one srilankan on (2017-09-13 08:00:26)

you are also a culprint and donot try to be a gent

Posted by Deepal Nirosh on (2017-09-13 22:58:36)

ඇගේ වෛරය ඉවර වුණාට මොකද ඒ පාර උගේ වෛරය පටන් අරගෙන වගේ?

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :