අයවැය තෙවැනි වර කියැවීමේ විවාදය 12-09දා
( . . ) 2017-09-13 20:45:37
Comments - 0       Views - 542

2018 මුදල් වර්ෂය අයවැය තෙවැනි වර කියැවීමේ ඡන්ද විමසීම 2017.12.09 දින පැවැත්වීමට රජය සැලසුම්ක කර තිබේ.

2018 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන අයවැය කතාව 2017 නොවැම්බර් මස 09 වැනි දින පැවැත්වෙන අතර, විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත දෙවැනි වර කියවීම සම්බන්ධයෙන් වන පාර්ලිමේන්තු විවාදය 2017 නොවැම්බර් මස 10, 11, 13, 14 හා 15 යන දිනයන්හිදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

එහි කාරක සභා විවාදය 2017.11.16 දින ආරම්භ කිරීමටද රජය සැලසුම්කර තිබේ.

 

අයවැය තෙවැනි වර කියැවීමේ විවාදය 12-09දා සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :