ජූලි මස නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශ නිෂ්පාදන ධාරිතා ඉහළට
( ෂමිල පෙරේරා ) 2017-09-12 23:30:34
Comments - 0       Views - 415

2016 වර්ෂයේ ජූලි මස නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව, 2017 ජූලි මස නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශයෙහි, නිෂ්පාදන ධාරිතාවයෙහි 0.8%ක වැඩිවීමක් වාර්තා වන බව 2017ජූලි මසට අදාළ කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය නිකුත් කිරීමේ නිල නිවේදනය නිකුත් කරමින් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

නිශ්චිත යොමු කාලයකට සාපේක්ෂව, දෙන ලද කාලපරිච්ඡේදයකදී ආර්ථිකයේ කර්මාන්ත අංශයෙහි ස්වරූපය පිළිබඳ හඳුනාගැනීම කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය මගින් සිදුකෙරෙයි. තවද, මෙමගින් ආර්ථික සංවර්ධනයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය හඳුනාගත හැකි බවත්, ඒ අනුව 2015 වර්ෂය, පදනම් වර්ෂය ලෙස ගෙන ගණනය කරන මෙම දර්ශකය, 2017 ජනවාරි මස සිට යොමු මාසයෙන් දින 42ක කාල පරතරයකට පසුව නිකුත් කරනු ලබන බවත් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

තවද, 2016 ජූලි මස මාසික නිෂ්පාදන ධාරිතාවයට සාපේක්ෂව 2017 ජූලි මස 'මූලික ලෝහ නිෂ්පාදන' (20.0%), 'පිරි සකසන ලද ලෝහ  නිෂ්පාදන' (15.8%) සහ 'මූලික ඖෂධ නිෂ්පාදන‍වල' (10.0%) කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් වාර්තා වන බවත්, 2017 ජූලි මස ආහාර නිෂ්පාදන අංශයෙහි  නිෂ්පාදනය 2.3%ක වැඩිවීමක් වාර්තා වන බවත් දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

තවද, 'අඟුරු සහ ඛනිජ තෙල් පිරිපහදු කිරීමේ නිෂ්පාදන', 'බීම වර්ග නිෂ්පාදන' සහ 'රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවල' 2016 වර්ෂයේ ජූලි මස නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව පිළිවෙළින් 22.0%, 10.7% සහ 7.5%ක අඩුවීමක් වාර්තා වන බවද දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසයි.

ජූලි මස නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශ නිෂ්පාදන ධාරිතා ඉහළට සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :