ඇසුරුම් කරන ලද ආහාර වර්ග මිලට ගන්න කලින් මේ ගැන සොයන්න
( . . ) 2017-08-28 06:00:37
Comments - 0       Views - 565

වෙළඳ පොළේ පවතින සමහර ඇසුරුම් කළ ආහාර වර්ග මිලට ගනිද්දී අතට අසුවන පමණින් ඔබේ මිලදී ගත් භාණ්ඩ අතරට එක් කරවන්න එපා. ඇසුරුම් කළ ආහාර බඳුන් එහෙමත් නැතිනම් ටින් කළ ආහාර වර්ග මිලට ගන්න විට මේ කරුණු ගැන අනිවාර්යෙන් සැලකිළිමත් වෙන්න.

ඒ ටින් වර්ග නොතැලුණු ඇසුරුමක් සහිත මළකඩ නොබැඳුනු, පිමිබීමකට ලක්නොවුණු සිදුරු රහිත ඇසුරුමක්දැයි හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. එමෙන්ම පැකට් කරන ලද ආහාරවල මුද්‍රාව බිඳී ඇතිදැයි  සැලකිල්ලෙන් සොයා බලන්න. කිසිවිටෙකත් එවැනි ආහාර භාවිතයට සුදුසු නැත.

ඔබ ඇසුරුම් කළ ආහාර මිලට ගන්නා විට කල් ඉකුත්වීමේ දිනය මතක ඇතිව පරීක්ෂා කර බලන්න. එමෙන්ම කල් ඉකුත්වීමට ආසන්න, එනම් මාසයක් පමණ කල් ඇති ඒවා වුවත් මිලට නොගන්න. ඇතැම් ආහාර බඳුන්  සඳහන් කළ දිනයට කළින්ම කල් ඉකුත්වීමේ තත්ත්වයන්ට බඳුන් වී ඇති නිසා කල් ඉකුත්වීමට ආසන්න දෑ මිලට ගැනීමෙන් වළකින්න.

ඇසුරුම් කරන ලද ආහාර වර්ග මිලට ගන්න කලින් මේ ගැන සොයන්න සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :