ලෝකයේ ප්‍රධාන බියෝම වර්ග 7
( චානක චන්ද්‍රසේකර ) 2017-08-09 17:53:41
Comments - 0       Views - 3127

(බියෝම යනු සමාන පරිණාම ලක්ෂණ සහිත ජෛව ප්‍රජාවකින් යුත් විශාල ප්‍රදේශයක ව්‍යාප්ත වූ පරිසර ඒකකයකි.)

01 නිවර්තන වනාන්තර - 2500mm - 5000mm වර්ෂාපතනයක් හා 75-90%ක ඉහළ ආද්‍රතාවක් පවතී.  27-30oCක උෂ්ණත්වයක් හා යුකැලිප්ටස්, මැහෝගනී, කළුවර ශාක හා කුරුලු, උරග, කෘමි විශේෂයන්ගෙන් මෙය සමන්විත වේ.


02 සෞම්‍ය කලාපීය වනාන්තර -150mm-750mm වර්ෂාපතනයක් හා ඒකාකාරී නොවූ උෂ්ණත්වයක් පවතී.  ඕක්, මැග්නෝලියා, පයින් ශාක හා කුරුලු, මුව හා ජලජ ජීවී විශේෂයන්ගෙන් මෙය සමන්විත වේ. 


03 මධ්‍යධරණී වනාන්තර - 762mmට අඩු වර්ෂාපතනයක් හා ග්‍රීෂ්මයේදී 26.6 -32.2oC ක්ද ශිශිරයේදී 12.2-10oCක උෂ්ණත්වයක්ද පවතී. ඕක්, ලැවැන්ඩර් ශාක හා කුරුලු හා මුව වර්ගයන්ගෙන් මෙය සමන්විත වේ.


04 තෘණ භූමි හා සැවානා - 100mm-150mm නිවර්තන තෘණ භූමිවලටද 30-75mm වර්ෂාපතනයක් සෞම්‍ය කලාපීය තෘණ භූමිවලට ලැබේ. පඳුරු ශාක, ඇකේෂියා, බයෝබැබ් ශාක හා දිවියා, චීටා, ගැපල්, ජිරාෆ් වැනි සතුන් මෙහි ඇත.


05 ටයිගා වනාන්තර - වසර පුරා වර්ෂාපතනයක් හා ගිම්හානයේදී 20oC ශිශිරයේදී 6oC උෂ්ණත්වයක් පවතී. පයිනස්, ස්කෲප්, ලාර්ච්, සයිප්‍රස් වැනි ශාක මෙහි පවතී.


06 කාන්තාර වනාන්තර - ඉහළ උෂ්ණත්වයක් ඇති අතර, වර්ෂාපතනයක් නැති තරම්ය. ක්ෂණික වැසි ලැබෙන තැන්හි කුඩා ශාක වැවෙන අතර, පතොක් වැනි කටු සහිත ශාක වේ. ඔටුවන්, කටුසු වර්ග හා කැන්ගරුවන් මෙහි ජීවත්වන සත්ත්ව විශේෂවේ.


07 තුන්ද්‍රා වනාන්තර - 250mm-300mmක වර්ෂාපතනයක් හා මාස 2-4 දක්වා වූ කෙටි ගිම්හානයක් වේ. පෙඳ පාසි වැනි ශාක හා ලෙබිං, පිනිමුවන්, ස්ටැන්ග්, පෙන්ගුවින් වැනි සත්ත්ව විශේෂ මෙහි වාසය කරති.

සප්නා කුරේ

 

 

 

 

 

 

ලෝකයේ ප්‍රධාන බියෝම වර්ග 7 සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :