2017 පළමු වැනි කාර්තුවේ ශ්‍රමබල දත්ත නිකුත්වේ
( ෂමිල පෙරේරා ) 2017-08-09 14:45:07
Comments - 0       Views - 933

2017 වසරේ පළමු වැනි කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කරන වයසේ පසුවන ජනගහනය මිලියන 15.7 ක් ලෙස වාර්තා වන අතර, මෙය 2016 වසරේ පළමුවන කාර්තුව හා සසඳන කල 0.3% ක වැඩිවීමක් බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2017 වසරේ පළමුවන කාර්තුව (ජනවාරි, පෙබරවාරි, මාර්තු) සඳහා ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රමබල සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත්කරමින් මෙම දත්ත අනාවරණය කරයි. එමෙන්ම, 2016 ට සාපේක්ෂව 2017 පළමු කාර්තුවේ වර්ධනය සඳහා ශුද්ධ සංක්‍රමනයන් හා අභ්‍යන්තර සංචලනයන් හේතු වී ඇත.

වැඩකරන වයසේ ජනගහනය අතුරින් සලකනු ලබන සමීක්ෂණ යොමු කාලය තුළ රැකියා නියුතු හෝ රැකියා විරහිත මුළු ජනගහනය ආර්ථික වශයෙන් ක්‍රියාශීලී ජනගහනයහෙවත්ශ්‍රමබලකාය වේ. 2017 වසරේපළමුවන කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඇස්තමේන්තුගත ආර්ථික වශයෙන් ක්‍රියාශීලී ජනගහනය මිලියන 8.6 ක් ලෙස වාර්තා වේ. ඒ අතරින් 62.7% ක් පුරුෂවන අතර 37.3% ක් ස්ත්‍රී වේ.

ශ්‍රම බලකායට අයත් වන පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව, වැඩකරන වයසේ ජනගහනයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් විට ශ්‍රම බල සහභාගිත්ව අනුපාතය (LFPR) ලෙස හදුන්වනු ලබයි. 2017 වසරේ පළමුවන කාර්තුවට අදාල සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල වලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ථ ශ්‍රමබල සහභාගිත්ව අනුපාතය 54.7% ක් වන අතර පුරුෂයින් හා ස්ත්‍රීන් සඳහා ශ්‍රම බල සහභාගිත්ව අනුපාත පිළිවෙළින් 75.1% හා 37.6% වේ.

2017 පළමු වැනි කාර්තුවේ ශ්‍රමබල දත්ත නිකුත්වේ සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :