ඇත්ත හෙළිවෙනවා - රවී
( ඒෂාන් ප්‍රනාන්දු ) 2017-08-02 17:54:22
Comments - 2       Views - 1921

ඇත්ත හෙළිවෙනවා - රවී සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (2)
Posted by jack on (2017-08-08 17:11:47)

Shameless thieves speak like saints.

Posted by Insider on (2017-08-05 02:05:49)

 

අනේ පවු තොත්ත බබා!

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :
 
අත් හරින්න එපා!

වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ජීවත් කරවන්න.

Posted by Union Assurance PLC on Tuesday, November 14, 2017