21 දා සිට මඩකලපුවම බිම් බෝම්බවලින් තොරයි
( එච්.අයි.තුෂාර ) 2017-06-19 21:35:14
Comments - 0       Views - 269

තිස් අවුරුදු යුද්ධය පැවැති දිස්ත්‍රික්කවලින් බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීම යටතේ මේ මස 21 වැනිදා බිම් බෝම්බ වලින් තොර දිස්ත්‍රික්කයක් ලෙසට මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය නම් කිරීමට නියමිතය.

යුද්ධය පැවැති ප්‍ර‘දේශවල බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට සිදුකරන ලබන්නේ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පුනරුත්ථාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ජාතික බිම් වෙඩි ක්‍රියාකාරී මධ්‍යස්ථානය විසිනි.

මේ අනුව මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට අයත් භූමියෙහි ඇති බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීම අවසන් කර තිබෙන අතර, ඉතිරි දිස්ත්‍රික්කවල බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීම 2020 වසර වනවිට සිදු කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

2013 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකා රජය ඍජුවම මැදිහත්ව බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීම සිදුකරන අතර, 2002 වසරේ සිට 2013 වසර දක්වා මෙම කටයුත්ත සිදුකරනු ලැබූවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන විසිනි.

21 දා සිට මඩකලපුවම බිම් බෝම්බවලින් තොරයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :