සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම් ලබාදුන් උපදෙස් 07ක්
( නඳුන් ශ්‍යාමාල් ) 2017-05-18 13:10:37
Comments - 0       Views - 4726

1) මිනිසෙකුට ජීවිතයේදී බාධක සහ අභියෝග අවශ්‍යය. මන්ද සාර්ථකත්වය කරා යන ගමනේදී එම බාධක සහ අභියෝග අත්‍යවශ්‍ය වන නිසා.

2) යමෙකු පරාජය කිරීම පහසුය. නමුත් යමෙකු දිනා ගැනීම අපහසුය.

3) ඔබට සිහින සැබෑ කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පළමුවෙන්ම ඔබ සිහින දැකිය යුතුය.

4) මිනිසුන් සාර්ථකත්වයට පත්වූ කතා කියවන්න එපා. ඉන් ඔබට ලැබෙන්නේ පණිවුඩයක් පමණයි. මිනිසුන් අසාර්ථක වූ කතා කියවන්න. ඉන් ඔබට සාර්ථකත්වයට පත්වීමේ අදහස ලැබේවි.

5) ඔබේ හොඳ ගුරුවරයා වන්නේ ඔබේ අවසාන වරදයි.

6) ඔබට ඔබේ අනාගතය වෙනස් කළ නොහැක. නමුත් ඔබට ඔබේ පුරුදු වෙනස් කළ හැක. ඒ පුරුදු දිනක ඔබේ අනාගතය වෙනස් කරනු ඇත.

7) සාර්ථකත්වය යනු ඔබේ අත්සන 'සමරු අත්සනක්' වීමයි.

සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම් ලබාදුන් උපදෙස් 07ක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :