කොලෙස්ටරෝලය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත් වියයුතු කරුණු 07ක්
( නාලිකා රාජපක්ෂ ) 2017-04-04 11:29:46
Comments - 0       Views - 4073

1.) කොලෙස්ටරෝලය යනු සත්ත්ව ලෝකයට ආවේණික වූ තෙල් වර්ගයකි. ශාක ලෝකයේ කොතැනකවත් කොලෙස්ටරෝලය නොමැත.

ff

2.) ආහාරයෙන් අපට ලැබෙන කොලෙස්ටරෝලය බහිර්ජනිත කොලෙස්ටරෝලය යනුවෙන් හඳුන්වන අතර එය බාහිරින් නිපදවුණු නිසා එසේ හඳුන්වනු ඇත.

3.) මිනිස් සිරුර තුළම නිපදවෙන කොලෙස්ටරෝලය අන්තර්ජනිත කොලෙස්ටරෝලය යනුවෙන් හඳුන්වයි.

55

4.) මස්, කිරි, බිත්තර බහිර්ජනිත කොලෙස්ටරෝලය අපට සපයන ආහාර වර්ග තුනකි.

55

5.) මැදිවියේ අයෙකුගේ රුධිර කොලෙස්ටරෝලය මිලිග්‍රෑම් 220%ට වඩා අඩු නම් ඔහුට හෘදයාබාධ වැලඳීමේ අවදානම අඩුය. එය 250%ට වඩා වැඩි නම් හෘදයාබාධ අවදානම දෙගුණ වෙයි.

6.) රුධිර කොලෙස්ටරෝලය මිලිග්‍රෑම් 250% සිට 300% දක්වා වැඩිවුවවතේ හෘදයාබාධ වැලඳීමේ අවදානම යළිත් දෙගුණ වෙයි.

g

7.) රුධිර කොලෙස්ටරෝලය මිලිග්‍රෑම් 160 – 180% දක්වා හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයක් දක්වා හෝ අඩු වුවහොත් තෙල් තැන්පතු පවා මදින් මද දියවෙන්නට ඉඩ ඇත. ඒ නිසා මැදිවියේ මිනිසෙකුගේ රුධිර කොලෙස්ටරෝලය මිලිග්‍රෑම් 180%ක් හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයක් හෝ වුව හොත් ඒ යෝගය්‍යම තත්ත්වයයි.

කොලෙස්ටරෝලය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත් වියයුතු කරුණු 07ක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :