ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාප්ත වන AH1N1 වෛරසය
( භානුක අමරසිංහ ) 2017-04-03 18:16:10
Comments - 0       Views - 2368

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාප්ත වන AH1N1 වෛරසය සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :
 
අත් හරින්න එපා!

වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ජීවත් කරවන්න.

Posted by Union Assurance PLC on Tuesday, November 14, 2017