හමුදාව පාවාදුන් ලොකුම ලියවිල්ල
( චාමර සම්පත් ) 2017-03-17 11:58:58
Comments - 1       Views - 1640

හමුදාව පාවාදුන් ලොකුම ලියවිල්ල සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by Jim on (2017-03-17 14:17:04)

මේ වගේ අය අපට වැඩක් නෑ. 

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :
 
අත් හරින්න එපා!

වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ජීවත් කරවන්න.

Posted by Union Assurance PLC on Tuesday, November 14, 2017