සප්ත භාර්යාවෝ
( . . ) 2017-03-08 14:19:34
Comments - 0       Views - 2178

1) වධක භාර්යාව

යම් ස්ත්‍රියක් තම ස්වාමියා කෙරෙහි නිතර දුෂ්ට අදහස් ඇතිව, ස්ත්‍රී ප්‍රේමයක් නොමැතිව, වංචා සහගත ප්‍රේමයක් හඟවමින්, පුරුෂයන් කෙරෙහි ලොල්ව, තම ස්වාමි පුරුෂයා පහත්කොට සලකනනේ නම් රූසපුවක් ඇත්තියක වුවද ඇය පුරුෂයාට භාර්යාවක් නොවන්නීය. එබැවින් ඇය වධක භාර්යාව වන්නීය.

 

2) චෞර භාර්යාව

යම් ස්ත්‍රියක් ස්වාමියාට නිදහසක් නොදෙමින්, ස්වාමියා පාප ක්‍රියාවේ යොදවන සැමියාගේ සම්පත් පුරුෂයන්ට ලබාදෙන තමාට දෙන සැප සම්පත් නොසිතා නොලැබෙන සැප සම්පත් ගැන සිතන බිරිඳ ස්වාමියාට භාර්යාවක් නොවන්නීය. එබැවින් ඇය චෞර භාර්යාවක් වන්නීය.

 

3) අරිය භාර්යාව

යම් ස්ත්‍රියක් ස්වාමියාට විරුද්ධව නිතර නිවසින් පිට වෙසෙන්නේද, පරපුරුෂ සේවනයෙහි ලොල්, තමාගේ කුස ගින්න මිස අනුන්ගේ කුස ගින්න නොහඳුනන ස්වාමියාට යම දූතියක බැවින් ඇය අරිය භාර්යාව වන්නීය.

 

4) මාතෘ භාර්යාව

යම් ස්ත්‍රියක් ස්වාමියා කෙරෙහි මවක මෙන් අනුකම්පා ඇති, දායාද සම්පත් ආරක්ෂා කරන, මවක මෙන් ස්වාමියා රැස්කරන ධනය ආරක්ෂා කරන, නිසි කලට ස්වාමියාට ආහාර පාන සකසා දෙන, ස්වාමියා පාපයෙන් ගලවා කුසල් දහමෙහි යොදවන ගුණයෙන් යුත් භාර්යාව ස්වාමියාට මවක වැනිය. ඇය මාතෘ භාර්යාව වන්නීය.

 

5) භගිනි භාර්යාව

යම් ස්ත්‍රියක් ස්වාමියා කෙරෙහි ලැජ්ජා බිය සහිතව හැසිරෙන්නේද, ස්වාමියාගේ යසස, කීර්ති - නිතර පතන්නීද, පුරුෂයෙන් කෙරෙහි සිතිවිලි මාත්‍රයන් නොකොට තම ස්වාමියාගෙන්ම සතුටු වන භාර්යාව භගිනි භාර්යාව වන්නීය.

 

6) සඛී භාර්යාව

යම් ස්ත්‍රියක් ස්වාමියා කෙරෙහි නිතර නිතර මෙනෙහි කරන්නේ, බැහැර සිටින කල්හි ආපසු එන මග බලා සිටින්නීද, හඬ ඇසුණු හා රුව දුටු සැණින් සතුටු වන්නීද, තම රහස් ස්වාමියාට පවසන, ස්වාමියාගේ රහස් පිටට නොදෙන ස්වාමියාගේ පිනෙන් ලද යෙහෙළියක බඳු ඇය සඛී භාර්යාව වන්නීය.

 

7) දාසි භාර්යාව

යම් ස්ත්‍රියක තම ස්වාමියා කෙතරම් නිග්‍රහ කළද ස්වාමියා දෙස ක්‍රෝධයෙන් නොබලන, ද්වේශ නොකරන මෙත් සිතින් ස්වාමියාට කවාපොවා කටයුතු සංවිධානය කර පසුව නින්දට යන, ස්වාමියාට පළමු අවදි වන, ස්වාමියොගේ ගුණ ප්‍රකාශ කරන නිහතමානී ගුණයෙන් යුක්ත වන ඇය දාසි භාර්යාව වන්නීය. 

සරසි නෙත්මිණි

සප්ත භාර්යාවෝ සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :