2017 වසරේ විභාග කැලැන්ඩරය මෙන්න
( . . ) 2017-01-11 16:17:55
Comments - 0       Views - 460

2017 වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිත අපොස උ/පෙළ, අපොස සා/පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව යන ප්‍රධාන විභාගයන් තුනට අදාළව විභාග පැවැත්වෙන දින විභාග දෙපාර්තමෙන්තුව විසින්  නිකුත් කර තිබේ.

 

 

2017 වසරේ විභාග කැලැන්ඩරය මෙන්න සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :