ශ්‍රී ලංකාවේ බිම් බෝම්බ
( භානුක අමරසිංහ ) 2016-12-29 09:13:51
Comments - 0       Views - 998

 Sri-lanka-land-mines

ශ්‍රී ලංකාවේ බිම් බෝම්බ සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :
 
අත් හරින්න එපා!

වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ජීවත් කරවන්න.

Posted by Union Assurance PLC on Tuesday, November 14, 2017