ඇමෙරිකාවේ 45 වැනි ජනපති කවුද
( භානුක අමරසිංහ ) 2016-11-08 10:32:18
Comments - 0       Views - 1603

http://editorial.ada.lk/wp-content/uploads/file/1(3219).jpg 

ඉහත සබැඳියට පිවිසීමෙන් වඩාත් පැහැදිලි ඡායාරූපය ලබාගන්න

600

ඇමෙරිකාවේ 45 වැනි ජනපති කවුද සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :